კონსალტინგი

კონკურენტული და სწრაფად ცვლადი თანამედროვე გარემო მოითხოვს ადამიანური კაპიტალის მართვას, რაც გულისხმობს ტალანტების მოზიდვას, მათ განვითარებას, მაღალ ჩართულობასა და შენარჩუნებას. 

ადამიანური კაპიტალის მართვა მოითხოვს მნიშვნელოვანი მონაცემების ანალიზს სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად. ინსორსის საკონსულტაციო სერვისები მიმართულია სწორედ ისეთი ინფორმაციისა და მონაცემების დამუშავებისკენ, რომელიც ჩვენს პარტნიორებს ეხმარება, მიიღონ საუკეთესო შედეგები თანამშრომლების მაღალი ჩართულობისა და ადამიანური კაპიტალის მუდმივი განვითარების გზით.

ჩვენ ვმუშაობთ მენეჯმენტთან ერთად და ვუზიარებთ მას ადამიანური კაპიტალის მართვის საუკეთესო და უახლეს პრაქტიკას, რაც პარტნიორებს ეხმარება, განავითარონ ნოვატორული მიდგომები ადამიანური კაპიტალის მართვაში.

ჩვენ ვუზიარებთ პარტნიორებს ისეთ გამოცდილებას, რომელიც შეესაბამება კომპანიის კულტურას, სპეციფიკასა და კონკურენტულ გარემოს.

ვინაიდან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი კლიენტების გრძელვადიანი წარმატება, ჩვენი საკონსულტაციო მომსახურება არ სრულდება მხოლოდ ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებით - ჩვენ ვმუშაობთ არა როგორც „კონსულტანტები“, არამედ როგორც პარტნიორი კომპანიის გუნდი, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია ნდობა და მხარდაჭერა კომპანიის მენეჯმენტისგან.