სამსახურის მაძიებელთა გამოკითხვის შედეგები (2016)

ინსორსი აგრძელებს სამუშაოს მაძიებელთა სტრუქტურის ყოველწლიურ კვლევას. გამოკითხვის მიზანი იყო მოგვეკვლია ინფორმაცია სამუშაოს მაძიებელთა სტრუქტურის, მოძიების გზებისა და ძიების მიზეზების შესახებ. ამას გარდა, ჩვენი სურვილია მიგვეღო ინფორმაცია დამსაქმებლებიდანაც, თუ რა საშუალებებს მიმართავენ კანდიდატების მოსაძიებლად. 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 2000-ზე მეტმა რესპოდენტმა. კვლევა მიმართული იყო სამუშაოს აქტიურ, პასიურ მაძიებლთა და დაუსაქმებლების გამოკითხვაზე.

გამოკითხულთა 68.5% ქალია. რესპოდენტების 54.1%  მიეკუთვნება 26-დან 35 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფს, დასაქმებულია ფინანსურ ინსტიტუტში (28.8%) და მათი ანაზღაურება მიეკუთვნება 1000-დან 2000ლ ჯგუფს.

საინტერესოა ის ფაქტი, რომ გამოკითხულთა უმეტესობა (61%) დასაქმებულია და მიმდინარე სამუშაოთი კმაყოფილია, მაგრამ  მაინც ფიქრობს სამსახურის შეცვლას - ანუ, სამსახურის პასიური მაძიებელია. სამსახურის შეცვლის ძირითადი მიზეზებია: 1. კარიერული განვითარება და 2. საკუთარი ძალების ახალ სფეროში მოსინჯვა (65%). გამოკითხულთა პროფესიების სტრუქტურა შემდეგია: HR - 24.3%, ფინანსისტი - 13.5%, IT პროფესიონალი - 10.8%, მარკეტინგი- 9%; გაყიდვების მენეჯერი-8.9%, ლოჯისტიკა და შესყიდვები-6%, იურისტი-4%.

  

 

 

აღსანიშნავია, რომ სამსახურის აქტიური და პასიური მაძიებლებისთვის ცვლილების სურვილის წამყვანი მიზეზებია ანაზღაურების გაზრდის სურვილი (76.6%) და კარიერული წინსვლის სურვილი (74.8%). რესპოდენტების 1/4 -ისთვის  სამსახურის ცვლილების სურვილი კომპანიის მენეჯმენტის სტილიმა და ორგანიზაციულმა კულტურამ გამოიწვია.

სამსახურის მაძიებლების მიერ სამუშაოს მოძიების და დამსაქმებლების მიერ კანდიდატების მოძიების სტრუქტურა ერთმანეთს მეტ-ნაკლებად შეესაბამება, ორივე მხარე ძიების #1 საშუალებად ვაკანსიების განსათავსებელ პორტალებს ასახელებს.

ქვემოთ მოცემულია მოძიების მეთოდის სტრუქტურა კომპანიასა და კანდიდატებს შორის:

  • დამსაქმებლების 45.9% და სამუშაოს მაძიებლების 50.4% მიმართავს jobs.ge (35.1%) და hr.ge (15.3%)
  • დამსაქმებლების 25.1% და სამუშაოს მაძიებლების 22.5% ძიებისთვის მიმართავს სანაცნობო წრეს ("ნეტვორკი")
  • დამსაქმებლების 9.1% და სამუშაოს მაძიებლების 9.9% მიმართავს ჰედჰანტერს
  • დამსაქმებლთა 8.2% Linkedin-ს იყენებს, ხოლო სამუშაოს მაძიებლების 4.5% რეკრუტინგულ სააგენტოს მიმართავს.

როგორც მონაცემები გვიჩვენებს, კომპანია და მომავალი თანამშრომლების მოლოდინები ეთმხვევა ერთმანეთს ინფორმაციის გაცვლის პროცესზე.  თუმცა, საინტერესოა სანაცნობო წრის გააქტიურება ჩვენს დასაქმების ბაზარზეც. როგორც Linkedin, Gallup და Deloitte-ის კვლევებიც ადასტურებს, დღეს დამსაქმებლები და სამუშაოს მაძიებლები ხშირად მიმართავენ ნაცნობებს და ყოფილ კოლეგებს (მაგ. Alumny network) რეკომენდაციებისთვის ვაკანსიაზე ან ტალანტზე.

რაც შეეხება სამუშაოს იმ მაძიებლებს, ვინც დაუსაქმებელია მათი სტრუქტურა შემდეგია: ბოლო 3 თვის განმავლობაში,  სამსახური დაკარგა 13.5%-მა (პოზიციის შემცირება, კომპანიის არსებობის შეწყვეტა), ხოლო 10.8%  6 თვეზე მეტია სამსახურის გარეშეა. დაუსაქმებელი ადამიანები სამუშაოს აქტიური მაძიებლების 23%-ს შეადგენენ.

დაუსაქმებლების 55.9% ბოლო 3 თვის განმავლობაში გამოეხმაურა 1ან 2 გამოცხადებულ ვაკანსიას, ხოლო 39.7%-მა 3-ზე მეტ ვაკანსიაზე გაგზავნა CV.  მაძიებლების 39.1%-მა თითქმის ყველა კომპანიიდან მიიღო უკუკავშირი; 37.5%-ს მხოლოდ ერთი კომპანია გამოეხმაურა, ხოლო  გამოკითხულთა 23.4%-სთვის CV-ს გაგზავნამ შედეგი არ გამოიღო. 

2015 წელთან შედარებით სამუშაოს მოძიების საშუალებების სტრუქტურას დიდი ცვლილება არ განუცდია. კვლავ ვაკანსიების განსათავსებელი პორტალები და პირადი სანაცნობო წრე ყველაზე ეფექტურ საშუალებად რჩება. აქვე, გაიზარდა დასაქმებულებში სამუშაოთი კმაყოფილების დონე, თუმცა მაინც არსებობს სამუშაოს გაუმჯობესების ინტერესი (2015 - 49%, 2016 - 61%). ეს ტენდენციაც ჩვეულებრივი მოვლენად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რადგან როგორც კვლავ წამყვანი კვლევითი და საკონსულტაციო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, მსოფლიოში მაღალია სამუშაოების შეცვლის ინტერესი და მაჩვენებელი, დაიკლო ლოიალურობის კოეფიციენტმა მიუხედავად სამუშაოთი მაღალი კმაყოფილებისა (ეს კი ტექნოლოგიური რევოლუციის ერთერთი შედეგია). 

 

2020 წლის ივნისის თვის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
HRM სფეროს კვლევა (2020 წლის დეკემბრის შედეგები)
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა (2020 წლის სექტებრისა და ოქტრომბრის მონაცემები)
ახალი რეალობის დასაქმების ბაზარი (2020 წლის ივლისი-აგვისტოს თვის ანალიზი)
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა
კვლევა: როგორ იმოქმედა Covid -19-მა ჩვენს სამუშაო განწყობასა და მოტივაციაზე
2018 წლის იანვარი-აპრილის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
2017 წლის მეოთხე კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
2017 წლის ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები (პირველი 3 კვარტლის მონაცემებით)
HR მენეჯერების რჩეული კითხვები გასაუბრების ჩასატარებლად
სამსახურში დაგვიანების მიზეზები
ინტერვიუზე ხშირად დასმული კითხვები
რას ფიქრობს ხალხი განვითარებაზე?
2016 წლის ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები
რა შემთხვევაში შეიცვლიდით სამსახურს? (გამოკითხვის შედეგები)
რა მუსიკას უსმენენ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები
სამუშაო გარემოსა და ოფისის კულტურის კვლევის შედეგები
2015 წლის IV კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
საშუალო რგოლის მენეჯერების ჩართულობის ანალიზი
რატომ მიდიან თანამშრომლები მენეჯერისგან?
2015 წლის III კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
მოტივაციის შესაფასებელი გამოკითხვის შედეგები
2015 წლის I კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
2015 წლის II კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
სამსახურის მაძიებელთა გამოკითხვის შედეგები
ინტერვიუს კითხვების გამოკითხვის შედეგები