Agile - სათხილამურო კურორტზე დაწყებული ტრანსფორმაცია

ყველაფერი 2001 წელს ზამთრის კურორტ სნოუბერდზე, უტაში დაიწყო...

Agile მეთოდოლოგია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში იღებს სათავეს. წარმოიდგნეთ სამყარო, სადაც ბიზნესის ძირეული პრობლემების მოსაგვარებლად ლოდინი და დიდი დროა საჭირო. ახლა შეიძლება ეს უჩვეულოდ ჟღერდეს, თუმცა 30 წლის წინ მსგავსი პროცესი ჩვეულებრივ რუტინას წარმოადგენდა. სწორედ, ეს პრობლემა დაედო საფუძვლად Agile მეთოდოლოგიის შექმნას.

დღეს სილიკონ ველიზე მომუშავე პროფესიონალებისთვის Waterfall  საძულველი სიტყვაა. თუმცა, 30 წლის წინ ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროდუქტის შესაქმნელად და პროექტების სამართავად სწორედ ეს მეთოდოლოგია გამოიყენებოდა. Waterfall მოდელის მიხედვით, პროექტის მოთხოვნები და მისი მართვის პროცესი საწყის ეტაპზევე განისაზღვრებოდა და პროდუქტის დიზაინი მასზე დაყრდნობით იქმნებოდა. ტექნიკური სამუშაოები პროექტის დასაწყისშივე გაწერილი მოთხოვნების მიხედვით ხოდრციელდებოდა, ხოლო პროდუქტის დატესტვა ტექნიკური სამუშაოების დასრულების შემდეგ ხდებოდა. ტესტირების შედეგად იდენტიფიცირებული ხარვეზების აღმოფხვრის შემდეგ კი პროდუქტი ბაზარზე ეშვებოდა.

ერთი შეხედვით, ეს მოდელი სრულყოფილია და წესით, ციფრული პროდუქტის შექმნის პროცესში პრობლემებს არ უნდა ქმნიდეს. თუმცა, მისი პრობლემა შემდეგში მდგომარობს: ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით პროექტის მიმდინარეობის განმავლობაში ცვლილებების შეტანა არ შეიძლება. ციფრული სამყარო და ციფრული პროდუქტის შექმნა, მომხმარებლის ცვალებადი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, სწრაფ ცვლილებებს მოითხოვს, რასაც Waterfall მეთოდოლოგია ვერ აკმაყოფილებს. მაგალითად, ამ მეთოდით შექმნილი პროდუქტების უმრავლესობა ბაზარზე გამოჩენისთანავე ცდებოდა მომხმარებლის მოთხოვნებს, ხოლო მისი ცვლილება ისევ Waterfall მეთოდის გამოყენებით დიდ დროით რესურსს მოითხოვდა, რაც შედეგად იწვევდა იმას, რომ პროდუქტი მისი არსებობის ყველა ეტაპზე ჩამორჩებოდა მომხმარებლის მოთხოვნებს. შესაბამისად, საჭირო გახდა ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების მართვის ისეთი მოდელის შექმნა, რომელიც სწრაფად ცვალებად ციფრულ გარემოს ფეხს აუწყობდა, სწრაფად უპასუხებდა მომხმარებლის მოთხოვნებს და შეამცირებდა ტექნიკური სამუშაოებისთვის საჭირო დროს.

2020 წელს ორეგანოში ერთმანეთს 17 დეველოპერი ციფრული პროდუქტის შექმნის პროცესის აჩქარების საკითხის განსახილველად შეხვდა. ამ შეხვედრაზე მონაწილეებმა აღმოაჩინეს, რომ მომხმარებილისგან უკუკავშირის სწრაფი მიღება, ბაზრის რეგულარული კვლევა და ამ შედეგებზე პროექტის მიმდინარეობის ნებისმიერ ფაზაში სწრაფი რეაგირება, მათ მიზნის მიღწევაში დაეხმარებდა.

Agile მეთოდოლოგია 2001 წელს, ზამთრის კურორტ სნოუბერდზე, უტაში შეიქმნა. დეველოპერების იგივე გუნდმა სამი დღის განმავლობაში ინფორმაციული ტენოლოგიების მართვის ახალი მოდელი, “Manifesto for Agile Software Development” შექმნა. ეს მიდგომა ინდივიდებს და კომუნიკაციას პროცესსა და მექანიზმებზე მაღლა აყენებს. Agile მეთოდოლოგიისთვის პროდუქტზე მუშაობის პროცესი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე დაუსრულებელი ბიუროკრატია, მომხმარებელთან პერმანენტული თანამშრომლობა კი პროექტის საწყის ეტაპზე შეთანხმებულ პირობებზე მაღლა დგას. რაც მთავარია, ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით ყველაზე მნიშვნელოვანია ცვლილებებზე სწრაფი რეაგირება და მასთან ადაპტაცია და არა გაწერილი გეგმის მიხედვით მოქმედება.

შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ამ მეთოდოლოგიამ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში რევოლუცია მოახდიანა. „დამფუძნებელმა მამებმა“ Agile Manifesto-ს სწრაფად გავრცელების მიზნით არაკომერციული ორგანიზაცია. Agile Alliance შექმნეს, რომელიც დღესაც კი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით კომპანიებს მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას უზიარებს და მათ ამ მეთოდოლოგიასთან ადაპტაციაში ეხმარება. 2003 წელს, უტაში, სადაც Agile  მეთოდოლოგია დაიბადა, პირველი Agile კონფერენცია ჩატარდა, რომელსაც Agile 20XX ეწოდა, ეს კონფერენცია დღემდე ყოველწლიურად ტარდება და მოწვეულ მსმენელს, Agile მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებულ ცვილებებსა და სიახლეებს უზიარებს.

ციფრული სამყაროს განვითარებამ არა მარტო ინფრომაციული ტექნოლოგიების სფერო, არამედ სრულიად ბიზნეს სამყარო შეცვალა. ახლა პროცესები უფრო სწრაფი გახდა, რაც თავის თავში, რა თქმა უნდა, მომხმარებლის მოთხოვნებიდან გამომდინარე სწრაფ ცვლილებსაც მოითხოვს. ამიტომ, თითქმის ყველა ბიზნესისათვის გაჩნდა მოთხოვნა, რაც შეიძლება სწრაფად ეპასუხათ ბაზარზე არსებული ცვლილებებისათვის. შესაბამისად, Agile არა მხოლოდ ინფრომაციული ტექნოლოგიების განვითარების მიდგომად, არამედ ორგანიზაციული მართვის ფილოსოფიადაც ჩამოყალიბდა.

McKensey -ის მიხედვით Agile ორგანიზაციას სხვა ტიპის ორგანიზაციებისგან 5 ძირითადი ნიშნან-თვისება განასხვავებს:

სტრატეგია - Agile ორგანიზაციები ხედვებსა და მიზნებს აყალიბებენ, იმისათვის რომ მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტი და თანამშრომლებზე ორიენტიებული პროცესები შექმნან. ორგანიზაციის სტატეგია საწყის ეტაპზე ხედვებისა და მიზნების ჩამოყალიბებაა, ხოლო მუშაობის პროცესი და პროდუქტი კი ბიზნეს გარემოს ცვალებადობიდან გამომდინარე მუდმივად ცვალებადია. ამ მიზნების განსახოციელებლად ისინი პემანენტულად იკვლევენ ბაზრის მოთხოვნებს, იღებენ უკუკავშირს მომხმარებლისგან და თანამშრომლებისგან, რათა შექმნან უკეთესი პროდუქტი და გააუმჯობესონ ამ პროდუქტის შექმნისათვის საჭირო პროცესები. შესაბამისად მათ ეძლევათ შესაძლებლობა, ეფექტიანად გადაანაწილონ როგორც მათი ფინანსური, ისე ადამიანური და ტექნოლოგიური რესურსი.

სტრუქტურა -  Agile ორგანიზაციები ინარჩუნებენ სტაბილურ მაღალი რგოლის მენეჯმენტს, თუმცა დანარჩენ სტრუქტურას იერარქიული მოწყობის ნაცვლად მოქნილი სამუშაო გუნდებით (Tribes ან lattice ) ანაცვლებენ, რომლებიც საერთო მისიას ემსახურებიან. მსგავსი დაყოფა საშუალებას იძლევა, თითოეულ გუნდში თითო პროექტის განსახორციელებლად საჭირო ადამინები მუშაობდნენ. მსგავსი სტრუქტურა გუნდის წევრებს შორის კომუნიკაციას აადვილებს და მუშაობის პროცესს აჩქარებს. გუნდის თითოეულ წევს ნათლად აქვს განსაზღვრული თავისი როლი პროექტის მიმდინარეობის პროცესში. გუნდში გადაწყვეტილებებს თავად გუნდის წევრები იღებენ, რაც თავის მხრივ მენეჯერებს საშუალებას აძლევთ, არა ყოველდღიიურ ოპერაციებზე, არამედ სისტემურ ცვლილებებზე იფიქრონ. Agile ორგანიზაციულ სტრუქტურას ახასიათებს გუნდებსა და გუნდის წევრებს შორის გახსნილი და ღია კომუნიკაცია, რაც პროცესის დაჩქარებასა და პრობლემების სწრაფ გადაწყვეტას უწყობს ხელს.

პროცესი - Agile ორგანიზაციები განუწყეტელი ფიქრის, მოქმედებისა და სწავლის პროცესშიმუშაობენ. გამომდინარე იქიდან, რომ ბაზარი და მომხმარებლის მოთხოვნები ცვალებადია, ტექნოლოგები კი მუდმივად განვითარებადი, გარემო პროცესებისთვის ფეხის ასაწყობად საჭიროა მუდმივი კვლევა და ახალი ტენდენციების მუდმივი შესწავლა. Agile გუნდები ამას ხშირი კვლევითა და ერთმანეთისთვის ინფომაციის გაზიარებით ახერხებენ. ერთ-ერთი ხერხი კი ერთ ან ორ კვირაში ერთხელ გუნდის შეკრება (ე.წ. სპრინტები) და ამოცანების მცირე პერიოდებზე გადანაწილებაა, რაც გუნდებს საშუალებას აძლევს განიხილონ ბიზნეს გარემოში მიმდინარე ახალი ცვლილებები, პროდუქტის გაუმჯობესების ხერხები და ცვილებების მექანიზმები.

ადამიანები - სწრაფად ცვალებად სამყაროს ამ ცვლილებებთან ადაპტაციის უნარიც სჭირდება, რომელიც Agile გარემოში მომუშავე ყველა თანამშრომელს უნდა ახასიათებდეს. Agile Mindset-იც სწორედ ეს არის - სწრაფად აუწყო ფეხი ცვლილებებს. Agile ორგანიზაცებში თანამშრომლები მუდმივ განვითარებასა და ცვლილებებთან სწრაფად ადაპტაციაზე ორიენტირდებიან. მენეჯერები კი ცდილობენ იყვნენ თანამშრომელბის ქოუჩები, რათა დაეხმარონ მათ ახალ გარემოსთან სწრაფ ადაპტაციაში. Agile გუნდებს საერთო კულტურა აერთიანებთ, რაც მსგავს გარემოში მუშაობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია - თუ გუნდის წევრებს სხვადასხვა კულტურა აქვთ, ორგანიზაციის მიზნების მიღწევა კიდევ უფრო რთული ხდება.

ტექნოლოგიები - დღევანდელ ცვალებად სამყაროში პროდუქტებიც და პროცესებიც ციფრულდება, შესაბამისად Agile ორგანიზაციები ცდილობენ რაც შეიძლება სწრაფად მოერგონ ტექნოლოგიურ სიახლეებს, რათა მომხმარებელს უკეთესი პროდუქტი მიაწოდონ და გაამარტივონ ორგანიზაციაში მიმდინარე პროცესები.

დღეს ორგანიზაციის სამართავად Agile მეთოდოლოგიას იყენებენ ისეთი ორგანიზაცებია, როგორიცაა Google, Amazon, Apple, Spotify და ა.შ. ყველაფერი კი სათხილამურო კურორტიდან დაიწყო და სამ დღიანმა შეხვედრამ თანამედროვე ბიზნეს სამყაროს ცვლილებებთან ადაპტაციის მექანიზმი მოუტანა. 

სათაური
გამოქვეყნების დრო
5 რბილი უნარი, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე შრომით ბაზარზე წარმატებისთვის
06.02.2023
ქალები, კაცებთან შედარებით, უფრო კეთილ უკუკავშირს იღებენ, რაც აფერხებს მათ წინსვლას
06.02.2023
როგორ გავუმკლავდეთ სტრესს გასაუბრების წინ
02.02.2023
ბედნიერება და კმაყოფილება სამსახურში - ემთხვევა თუ არა თქვენი ღირებულებები დამსაქმებლის ღირებულებებს
31.01.2023
რა სურთ დასაქმებულებს 4 დღიან სამუშაო კვირაზე მეტად
29.01.2023
როგორ დავეხმაროთ Gen-Z თანამშრომლებს სამსახურში საკუთარი ადგილის პოვნაში
25.01.2023
რა იწვევს უსარგებლო შეხვედრებს და როგორ შევამციროთ მათი რაოდენობა
24.01.2023
რატომ არის ორშაბათი საუკეთესო დღე ახალი მიზნების დასახვისთვის
21.01.2023
გასაუბრებისას დაშვებული ყველაზე გავრცელებული შეცდომები
19.01.2023
როგორ გამოვნახოთ დრო თვითგანვითარებისთვის, როცა დრო არაფრისთვის გვყოფნის
17.01.2023
5 მიზეზი თუ რატომ უნდა წამოხვიდეთ სამსახურიდან
15.01.2023
როგორ მისცეთ მოტივაცია თანამშრომელს, როცა მისი დაწინაურება არ შეგიძლიათ
12.01.2023
საუკეთესო შედეგების მისაღწევად მოეპყარით თითოეულ დასაქმებულს, როგორც ლიდერს
10.01.2023
მითი ქარიზმატული ლიდერების შესახებ
09.01.2023
7 მიზეზი, თუ რატომ უნდა განაახლოთ თქვენი LinkedIn-ის პროფილი 2023 წლამდე
28.12.2022
როგორ გაუმკლავდეთ წლის ბოლოს გადაწვის შეგრძნებას
25.12.2022
საიდუმლო სანტას ისტორია
25.12.2022
ლიდერობის და გუნდური მუშაობის საუკეთესო მაგალითი - რა უნდა ვისწავლოთ ლიონელ მესისგან და არგენტინის საფეხბურთო ნაკრებისგან
23.12.2022
როგორ დააინტერესოთ და შეინარჩუნოთ Gen Z თანამშრომლები
20.12.2022
რატომ არ ითხოვს Google სამოტივაციო წერილებს აპლიკანტებს
18.12.2022
რა უნდა გაითვალისწინონ კომპანიებმა შემცირებებისას
16.12.2022
პრაქტიკული რჩევები კარიერის ცვლილების დასაგეგმად
13.12.2022
საუკეთესო თანამშრომლების შესანარჩუნებლად, იზრუნეთ მათი მენეჯერების შენარჩუნებაზე
11.12.2022
„სუსტი კავშირების ძალა“ - ვინ დაგეხმარებათ ახალი სამსახურის მოძებნაში?!
08.12.2022
როგორ გავაუმჯობესოთ სამუშაო ყოველდღიურობა დასაქმებულებისთვის 2023 წელს
06.12.2022
მადლობის წერილი გასაუბრების შემდეგ - მისი მნიშვნელობა და პრაქტიკული რჩევები
04.12.2022
2023 წლის წამყვანი ტრენდები შრომით ბაზარზე
01.12.2022
Forbes-ის რჩევები პერსონალური კარიერული განვითარების გეგმის შესადგენად
29.11.2022
კვლევა ტალანტების პროფესიული მიგრაციის შესახებ
27.11.2022
ჰიბრიდული და დისტანციური მუშაობის უპირატესობები Forbes-ის კვლევების თანახმად
24.11.2022
გემუქრებათ თუ არა ე.წ. „ჩუმი გათავისუფლება“ და როგორ დაუპირისპირდეთ მას
23.11.2022
უარი შიდა მობილობაზე - სამსახურიდან წასვლის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი და მისი მართვის გზები
20.11.2022
სირცხვილი სამსახურში - როგორ გათავისუფლდეთ ამ შეგრძნებისგან
18.11.2022
ხუთი მიზეზი, თუ რატომ უნდა მოითხოვოთ უკუკავშირი
15.11.2022
ოთხი რამ, რაც გასაუბრების შემდეგ უნდა გააკეთოთ
13.11.2022
ოთხი ტიპის ინოვატორი, რომელიც ყველა კომპანიას სჭირდება
10.11.2022
გასაუბრება - საუკეთესო შესაძლებლობა ახალი კავშირებისთვის
09.11.2022
მიიღეთ დღეში სამი გადაწყვეტილება - წარმატების ფორმულა ჯეფრი ბეზოსისგან
06.11.2022
„ბუმერანგი“ თანამშრომლები და რა უნდა გაითვალისწინოთ მათ დაქირავებამდე
03.11.2022
„სამსახურში გადაწვის“ გამომწვევი მიზეზები და როგორ ვებრძოლოთ მათ
01.11.2022
ჰიბრიდული მუშაობის წარმატებული მოდელი - რა უნდა ვისწავლოთ ლეგოსგან
30.10.2022
პიქსარის ლანჩი ანუ 4 მილიარდის ღირებულების მიზეზი, თუ რატომ უნდა დაბრუნდნენ თანამშრომლები ოფისში
28.10.2022
5 თვისება ტოქსიკური მენეჯერის ამოსაცნობად
25.10.2022
7 რამ, რაც გასაუბრებამდე უნდა იცოდე კომპანიის შესახებ
22.10.2022
GEN Z
16.07.2021
დისტანციურად მუშაობის გამოწვევები
09.07.2021
ჰიბრიდული სამუშაო გარემოს გამოწვევები - #futurehrm
28.06.2021
ჰიბრიდული მუშაობის განრიგი
24.06.2021
ანაზღაურების 'ინფლაცია' - #futurehrm
23.06.2021
დაქირავება უნარების მიხედვით
21.06.2021
'ქაუნთეროფერი'
18.06.2021
რჩევები სამუშაოს მაძიებლებისთვის
14.06.2021
უინტერესო სამუშაოები
09.06.2021
Zoom გადაღლის მართვა
07.06.2021
ორშაბათის შიშის დაძლევის მეთოდი: კვირა ღამის ტესტი
31.05.2021
ლიდერობა მენეჯმენტის ნაცვლად
23.05.2021
სტრესი და მისი მართვის წესები
19.05.2021
შედეგებზე ორიენტირებული კულტურა
17.05.2021
დისტანციური შერჩევის პროცესი
14.05.2021
ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება ჰიბრიდულ სამუშაო გარემოში
12.05.2021
სიკეთის გავლენა თანამშრომლობაზე
10.05.2021
ეფექტური თანამშრომლობა დისტანციურად
07.05.2021
მენეჯერის ახალი როლი პოსტკოვიდურ სამყაროში
03.05.2021
შედეგები სტრესის გარეშე
28.04.2021
PwC ის მოქნილი სამუშაო კულტურა
22.04.2021
ვინ არის „მასლოუს პირამიდის“ ავტორი?
19.04.2021
ფსიქოლოგიური ტესტი და საეჭვო საქციელი
16.04.2021
ჭირვეულის მორჯულება
14.04.2021
დასვენების დღეების ისტორია
11.04.2021
დრო საკუთარი თავისთვის
07.04.2021
ბევრ მუშაობას ჭკვიანურად მუშაობა ჯობია
05.04.2021
CV-ის ისტორია
02.04.2021
ორად გაყოფილი ოფისი
31.03.2021
კულტურა, რომელიც ქმნის მოტივაციას
29.03.2021
გადაწყვეტილების მიღების ქიმია
22.03.2021
დაწინაურების პრერეკვიზიტი
17.03.2021
არასწორი რჩევები კარიერაზე
15.03.2021
დელეგირების ადამიანური სირთულეები
11.03.2021
განტვირთვა ციფრულ სამუშაო სივრცეში
09.03.2021
შერჩევის მეთოდების ტრანსფორმაცია
05.03.2021
როგორ და როდის უნდა დავბრუნდეთ ოფისში?
04.03.2021
მადლობის თქმის ძალა
01.03.2021
დღის რუტინა პანდემიის პერიოდში
25.02.2021
ახალი რეალობის ახალი ლიდერობა
22.02.2021
მიკრო დაგეგმვა ბუნდოვანი მომავლის დასაგეგმად
16.02.2021
ორშაბათის რუტინა
14.02.2021
HRM - Agile მიდგომები
12.02.2021
როდის არის საჭირო პირისპირ კომუნიკაცია ?
10.02.2021
'ბუმერანგი' თანამშრომელი
08.02.2021
რას ნიშნავს მოსაუბრის მოსმენა
01.02.2021
როგორ შეცვალა ლოკდაუნმა ყოველდღიური რუტინა
27.01.2021
Wikipedia-ს შექმნის ისტორია
24.01.2021
არის თუ არა ფული მოტივატორი?
22.01.2021
სახლში შექმნილი კაპიტალიზმი
19.01.2021
თანამშრომლების შეფასების სავარაუდო მოდელი ახალ რეალობაში
17.01.2021
კომპანია, რომელსაც კანდიდატის CV არ აინტერესებს
27.12.2020
6 საათიანი სამუშაო დღის უპირატესობა
24.12.2020
თანამედროვე სამყაროს 20 წესი სასურველი მიზნის მისაღწევად
22.12.2020
იმესიჯე ნაკლები
20.12.2020
HRM სფეროს კვლევა (2020 წლის დეკემბრის შედეგები)
18.12.2020
კომუნიკაციის ეფექტური სიჩუმე
14.12.2020
Upwork-ის პირველი ქალი აღმასრულებელი ხელმძღვანელი დისტანციური მუშაობის სათავეში
11.12.2020
6 უნარი, რომელიც პოსტ პანდემიის პერიოდში დასჭირდებათ დასაქმებულებს
08.12.2020
Digital HRM-ის 9 ყველაზე გავრცელებული ტერმინი
07.12.2020
Netflix-ის დნმ გამორჩეული შედეგებისთვის
03.12.2020
ტოპ თანამშრომელი vs ტოქსიკური თანამშრომელი
01.12.2020
სახლიდან მუშაობის რჩევები Microsoft-ის აღმასრულებელი დირექტორისგან, სატია ნადელასგან
30.11.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა (2020 წლის სექტებრისა და ოქტრომბრის მონაცემები)
26.11.2020
ოჯახური ფოტოები სამუშაო მაგიდაზე
24.11.2020
Google-ის ახალი მეთოდი: 'კვირა შეხვედრების გარეშე'
22.11.2020
HBR - კვლევა: როგორ შეუძლიათ ვირტუალურ გუნდებს ცოდნის უკეთ გაზიარება?
20.11.2020
მასკი და ჯობსი - გუნდურად მუშაობის მომხრეები
18.11.2020
დისტანციურად მუშაობის მასტერკლასი Siemens-ისგან
16.11.2020
პროდუქტიულობა Covid-19-ის პანდემიის პირობებში
12.11.2020
სამუშაო კულტურა დისტანციურად მუშაობის პირობებში
11.11.2020
Soft Skill-ების შეფასება ვირტუალური გასაუბრების პირობებში
09.11.2020
ოთხფეხა მეგობრები სამუშაო სივრცეში
05.11.2020
დისტანციური Team Building
04.11.2020
Covid-19-ის გავლენა პირად და პროფესიულ ცხოვრებას შორის ბალანსზე
02.11.2020
მოთმინების უნარი ეფექტური მართვისათვის
30.10.2020
ბრაზის დაძლევა იმედგაცრუების დროს
29.10.2020
პირბადით კომუნიკაცია
26.10.2020
სტივ ჯობსის გამონათქვამები ლიდერებისთვის
23.10.2020
ვირტუალური შეხვედრების მართვა
21.10.2020
რისკიანი გადაწყვეტილებები
19.10.2020
6 კითხვა, რომელიც კომპანიებმა მენეჯერულ პოზიციაზე თანამშრომლის დაწინაურებისას უნდა დასვან
16.10.2020
სტივ ჯობსი - თანამშრომლების მოტივირებისა და შთაგონების მეთოდები
14.10.2020
მუდმივი განვითარება წარმატებული ლიდერობისთვის
12.10.2020
HBR: 3 მეთოდი გუნდის მოტივაციის გასაუმჯობესებლად
07.10.2020
HBR: რატომ ვაკრიტიკებთ HRM-ს?
05.10.2020
HBR: დიტანციური მართვის გამოწვევები
02.10.2020
პატარ-პატარა შესვენებების მნიშვნელობა მუშაობის დროს
30.09.2020
როგორ აწარმოებს Victorinox დღეში 45,000 ჯიბის დანას?
28.09.2020
Covid-19-ის გავლენა სამუშაოს მოქნილობაზე
23.09.2020
13 ნიშანი, რომლითაც თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლის სურვილის ამოცნობაა შესაძლებელი
21.09.2020
HBR: შექმენი შენი 'მომავალი მე'
18.09.2020
სამუშაო აღწერაში 'დაფარული' მოთხოვნები
16.09.2020
შვებულება პანდემიის პირობებში
14.09.2020
6 კითხვა სტრატეგიულად ფიქრის უნარის გამომუშავებისათვის
12.08.2020
HBR: მენეჯერის ფუნქცია-მოვალეობების ტრანსფორმაციები
10.08.2020
ცივი შხაპი ადამიანის პროდუქტიულობას ზრდის
07.08.2020
ეგო ეფექტური მართვის მტერია
05.08.2020
მომავალზე ორიენტირებული უკუკავშირი
03.08.2020
ბილ გეითსის 5 რჩევა საქმის წარმატებული დელეგირებისათვის
31.07.2020
რა განაპირობებს მენეჯერის კარიერულ განვითარებას?
29.07.2020
თუ გინდა იყო უფრო პროდუქტიული, აკეთე ნაკლები
27.07.2020
MOOC-ის შექმნის ისტორია
24.07.2020
HBR: სამხედრო გამოცდილება კრიზისის მენეჯმენტისთვის
22.07.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა
20.07.2020
როგორ ვიპოვოთ საოცნებო სამსახური კრიზისის დროს?
17.07.2020
2020 წლის ივნისის თვის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
10.07.2020
შეხვედრების დროის ეფექტურად მართვის მეთოდები
08.07.2020
'ბენჟამენ ფრანკლინის ეფექტი'
06.07.2020
როგორ განვუვითაროთ ბავშვებს კრიტიკული აზროვნების უნარი?
03.07.2020
Covid-19-ის შესაძლო გავლენა ადამიანური რესურსების მართვაზე
01.07.2020
კვლევა: როგორ იმოქმედა Covid -19-მა ჩვენს სამუშაო განწყობასა და მოტივაციაზე
30.06.2020
დისტანციურად მომუშავე თანამშრომლებს დაწინაურების ნაკლები შანსი აქვთ
24.06.2020
მილენიალი თანამშრომლების კომუნიკაციის 3 თავისებურება
22.06.2020
HBR: სიცილის მნიშვნელობა დისტანციურად მუშაობის დროს
19.06.2020
ტრადიციული მენეჯერული მიდგომა VS თანამედროვე მენეჯერული მიდგომა
17.06.2020
'მოგვიყევით თქვენს შესახებ'
15.06.2020
ადამიანები უკეთესად სწავლობენ მაშინ, როდესაც ნაკლებს სწავლობენ
08.06.2020
Linkedin: პოზიციის ხშირი ცვლა თანამშრომლის შენარჩუნებას უწყობს ხელს
05.06.2020
ჯეფ ბეზოსის 10 რჩევა სინანულის გარეშე ცხოვრებისათვის
03.06.2020
HBR: პოზიტიური სამუშაო კულტურის დადებითი მხარეები
01.06.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა - კითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ კომპანიის 10 წლიანი მიზნების დასახვამდე
29.05.2020
HBR: როგორ დავამარცხოთ პროკრასტინაცია
27.05.2020
როცა სხვები გიყურებენ
25.05.2020
თანამედროვე ტექნოლოგიების წინაპრები
22.05.2020
HBR: როგორ გავხადოთ დისტანციური კომუნიკაცია უფრო ეფექტიანი?
20.05.2020
Google-ს და Apple-ს სამუშაო კულტურა
18.05.2020
მენეჯერის 4 კომპეტენცია, რომელსაც გაუმჯობესება სჭირდება
14.05.2020
გაკვეთილი ბიზნესს მსოფლიო ლიდერებისგან
13.05.2020
HBR: როგორ შევამციროთ კომპანიის თანამშრომლების სტრესი?
11.05.2020
Stay Interview
08.05.2020
რჩევა მილენიალებს: როგორ უნდა მართოთ მენეჯერი?
06.05.2020
რატომ არის დამღლელი „ზუმშეხვედრები“?
04.05.2020
რა დროს უთმობენ კომპანიის CEO-ები სამუშაოს?
01.05.2020
დროის მართვის მეთოდები ჯეფ ბეზოსისგან
29.04.2020
ბილ გეითსი: რჩევა სტუდენტებს
27.04.2020
მოსმენის უნარი
24.04.2020
თვისებები, რომლებიც კარგ მენეჯერს ახასიათებს
21.04.2020
რატომ ხდებიან 'B სტუდენტები' კარგი მენეჯერები
17.04.2020
HBR: განვითარება დღევანდელ პერიოდში
15.04.2020
როგორ გავხადოთ სახლში მუშაობა უფრო პროდუქტიული?
10.04.2020
დენ ფრაისი - კრიზისის მართვის განსხვავებული მიდგომა
06.04.2020
სახლიდან მუშაობის დადებითი მხარეები
01.04.2020
თანამშრომლების 8%ით შემცირება Zappos-ში
30.03.2020
HBR: 'მონდომებული' თუ 'თანდაყოლილი ნიჭის' მქონე კანდიდატი?
27.03.2020
ვირტუალური შესვენება კოლეგებთან ერთად
25.03.2020
გაიხსენე კოპმლიმენტი
23.03.2020
რატომ არ მოსწონდა სტივ ჯობსს სახლიდან მუშაობა?
20.03.2020
შერჩევის ინტერვიუ სოციალური დისტანცირების პერიოდში
18.03.2020
ნიუტონიც სახლიდან სწავლობდა
16.03.2020
CV ს რა ფორმატს გვირჩევს მსოფლიოს # 1 ბიზნეს გამოცემა
13.03.2020
დისტანციურად მუშაობის დადებითი მხარეები
11.03.2020
რატომ არ უნდა ვცდილობდეთ სამსახურში ბედნიერების მოპოვებას?
09.03.2020
Ford-ის ოთხფეხა კოლეგა
06.03.2020
რა არის თქვენი სახელფასო მოლოდინი?
04.03.2020
სამსახურში წაძინება ადამიანის მუშაობის ხარისხს ზრდის
28.02.2020
უნარები და გამოცდილება არ არის საკმარისი ახალი პროფესიის შერჩევისას
26.02.2020
რეკრუტინგში მენეჯერი შეუცვლელია
24.02.2020
ინსორსელი მილენიალები
21.02.2020
არასამუშაო საათებში მუშაობა საზიანოა, როგორც თანამშრომლისთვის, ისე კომპანიისთვის
19.02.2020
ორშაბათის რჩევა - დაიწყეთ სამუშაო დღე პოეზიის კითხვით
16.02.2020
როგორ მოვამზადოთ ბავშვები მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციისათვის?
14.02.2020
Google: 6 რამ წარმატებული მენეჯერობისათვის
09.02.2020
წარმატებული მენეჯერის სამი ნიშანი
06.02.2020
Everything is personal in business
05.02.2020
უკვე 2020 წელია და რატომ ვიყენებთ ისევ PowerPoint-ს?
02.02.2020
შეარჩიეთ ლიდერები იმის მიხედვით, რისი კეთება შეუძლიათ და არა რა გააკეთეს
31.01.2020
რატომ არ მოსწონთ სხვებს, როდესაც უკეთესობისკენ იცვლები?
29.01.2020
რას ნიშნავს Growth Mindset სინამდვილეში?
26.01.2020
იცხოვრე ყოველი დღე ისე, თითქოს ეს შენი სიცოცხლის ბოლო დღეა, ერთ დღესაც მართალი აღმოჩნდები
23.01.2020
რომელი პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევებია ყველაზე მოთხოვნადი 2020-ში?
22.01.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა, რომელიც მან თანამშრომელს მარცხის შემდგომ მისცა
19.01.2020
როგორ ინარჩუნებს სწრაფის კვების კომპანია თანამშრომელთა გადინების აბსურდულად დაბალ მაჩვენებელს?
16.01.2020
რომელი უნარ-ჩვევები ჩავწეროთ რეზიუმეში?
14.01.2020
საიდუმლო სანტას ისტორია
12.01.2020
სატია ნადელა - 3 თვისება, რომელიც ყველა ლიდერს უნდა ახასიათებდეს
25.12.2019
17 წარმატებული კომპანიის დამფუძნებლი, რომლებმაც ბიზნესი 35 წლის ასაკის შემდეგ წამოიწყეს
22.12.2019
დღის შუქი ოფისში - დასაქმებულთა არჩევანი
19.12.2019
მართვის სტილი, რომელმაც ჯეფ ბეზოსი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ადამიანად აქცია
17.12.2019
კანდიდატის გამოცდილება - რეკრუტინგის სტრატეგია ტალანტების მოსაზიდად
16.12.2019
5 რჩევა, რომელიც 'ორგანიზაციული რიტმის' სწორად აწყობაში დაგეხმარებათ
11.12.2019
გატესტეთ პრეზენტაცია არაფორმალურ გარემოში
09.12.2019
აშშ-ს შეიარაღებული ძალები ადამიანური რესურსის მართვის მოდელს ცვლის
06.12.2019
10 პროფესია, რომელიც 10 წლის წინ არ არსებობდა
04.12.2019
ნუ იფიქრებთ ჩარჩოებს მიღმა, ეძებეთ ახალი ჩარჩო
03.12.2019
ალბერტ აინშტაინის 10 გამონათქვამი
28.11.2019
სტარტაპი, სადაც მოხვედრა უფრო რთულია, ვიდრე ჰარვარდში
27.11.2019
რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯერის მხარდაჭერას დასაქმებულისათვის?
25.11.2019
14 ქცევა რომლითაც მილენიალები მშობლებისგან განსხვავდებიან
22.11.2019
Growth Mindset- Microsoft-ის ახალი მართვის მოდელი ლიდერებისათვის
20.11.2019
თუ არ სწავლობთ, არ ხართ პასუხისმგებლიანი
18.11.2019
ჯეფ ბეზოსმა Amazon-ში PowerPoint პრეზენტაციები აკრძალა
15.11.2019
არის თუ არა სიცილი სამუშაო გარემოში პროდუქტიულობისა და კრეატიულობის საწინდარი?
13.11.2019
ROWE
08.11.2019
როგორ ახერხებს Google საუკეთესო ლიდერების იდენთიფიცირებას?
03.11.2019
რატომ გახდა HRM მარკეტინგული?
02.11.2017
რა ენაზე უნდა იყოს CV?
12.10.2017
“ახალ გამოწვევებს ვეძებ”
02.10.2017
"ერთ კომპანიაში დამიბარეს გასაუბრებაზე"
25.08.2017
როცა პროფესიის შეცვლა გვინდა
16.06.2017
ინსორსის 2016 წლის პროექტების სტატისტიკა
22.12.2016
ალდაგის სოციალური რეკრუტინგი
19.12.2016
მე რომ რეკრუტერი ვიყო
12.12.2016
თუ გინდა, რომ განვითარდე
05.12.2016
რა შეიძლება ვისწავლოთ უმუშევრობისგან?
28.11.2016
ფინკა ბანკი - ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე მიდგომები - სისტემები და ინოვაციები
05.08.2016
JTI - ხალხის მართვის 230 წლიანი ისტორია
06.06.2016
10 ყველაზე საინტერესო და კრეატიული სამუშაო ოფისი
17.04.2016
საუკეთესო ოფისი მსოფლიოში
05.01.2016
ინტელის ინტერვიუს შეკითხვები
23.12.2015
როგორ გადაახალისა Netflix-მა ადამიანური რესურსები
22.12.2015
კომპანიები გამორჩეული ბენეფიტებით
17.12.2015
ბალანსი „ჩვენ“-სა და „მე“-ს შორის: საუკეთესო სამუშაო სივრცე მარტოობასაც გულისხმობს
16.12.2015
ამაზონის ინტერვიუს შეკითხვები
14.12.2015
14 საუკეთესო რეკრუტმენტ ვიდეო
30.11.2015
რა არის პირველი ინტერვიუ?
18.11.2015
საუბარი რეკრუტერთან - “მე შევესაბამები თქვენს მოთხოვნებს”
09.11.2015
რეკრუტინგის 10 ყველაზე ინოვაციური კამპანია
09.11.2015
სოციალური ქსელის რეკრუტინგის აპლიკაციები
05.11.2015
დელოიტის ინოვაციური რეკრუტინგი სოციალური მედიის საშუალებით
29.10.2015
ჩაანაცვლებს თუ არა CV ს ვიზიუმე?
28.10.2015
რა არის თქვენთვის მისაღები ხელფასი?
26.10.2015
შეგიძლიათ თუ არა სტრესულ გარემოში მუშაობა?
21.10.2015
რა უნდა იცოდეს CEO-მ ადამიანური რესურსის მართვაში
19.10.2015
აბრაამის ბრალია
12.10.2015
CV და 6 წამი
09.10.2015
ახალი თანამშრომლის სირთულეები
05.10.2015
Don’t worry, be happy!
02.10.2015
"ერთი წელია ვეძებთ"
25.09.2015
რატომ წამოხვედით სამსახურიდან?
23.09.2015
„დამიწერე სტრატეგია“
18.09.2015
რატომ არის თანამშრომლის შეფასება რთული?
15.09.2015