HRM - Agile მიდგომები

დღეს Agile აღარ არის მხოლოდ ტექნოლოგიური პროექტების მართვის მეთოდოლოგია, ის ორგანიზაციების მართვის ფილოსოფიადაც გადაიქცა. Deloitte-ის 2017 წლის კვლევის მიხედვით, მსოფლიოს აღმასრულებელი დირექტორების 79%-მა Agile ტრანსფორმაცია ორგანიზაციის მთავარ პრიორიტეტად დაასახელა. რა თქმა უნდა,  ეს ტენდენდენცია კიდევ უფრო მზარდია, მითუმეტეს Covid ერაში, სადაც მთავარი უნარები სისწრაფე, ცვლილებებთან ადაპტაცია და თვითორგანიზება გახდა. Agile მეთოდოლოგიამ  ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტებშიც შეაღწია და მისი ტრადიციული მართვის მეთოდები, ეტაპობრივად და დროთა განმავლობაში გარდაქმნა.  დღეს კომპანიების დიდი ნაწილი,სწორედ Agile მართვის მეთოდის მიხედვით მართავენ თანამშორმლების შერჩევის, შედეგების შეფასებისა და განვითარების მიდგომებს.

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც ქვეყნების ეკონომიკის მთავარ მამოძრავებელ ძალას წარმოება წარმოადგენდა, კომპანიებისთვის  აუცილებელი იყო გრძელვადიანი დაგეგმვა, 5 ან 10 წლის სასურველი შედეგების განსაზღვრა. ბიზნესის გრძელვადიანი დაგეგმვის პრაქტიკის  შესაბამისად, ორგანიზაციებში ადამიანური რესურსის მართვის მთავარ ამოცანად და შედეგად მოიაზრებოდა  კომპანიის გრძელვადიანი საჭიროების შესაბამისი კომპეტენციებისა თუ ცოდნის განვითარება, კერძოდ, არსებული თანამშორმლებისთვის ბიზნესის ოპერაციების საფუძვლიანად შესწავლა, მენეჯერული კომპეტენციების განვითარება და თანამშრომლების იერარქიულ კიბეზე დაწინაურება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია,  გრძელვადიანი თანამშრომლობის შენარჩუნება.   

ყველაფერი 1990-იან წლებში შეიცვალა. მარტივად პროგნოზირებადი ბიზნეს გარემო სწრაფმა და რთულად პროგნოზირებადმა ცვლილებებმა ჩაანაცვლეს. კომპანიებს გაუჭირდათ საკუთარი ოპერაციული გეგმების გრძელვადიან პერიოდში დაგეგმვა, რამაც აუცილებელი გახადა HRM-ის ტრადიციული მიდგომების  ახალი მეთოდებით ჩანაცვლება.  ამ ცვლილებებთან ადაპტაციის მექანიზმი, არა არსებული თანამშრომლების განვითარება, არამედ ახალი ტალანტების დაქირავება გახდა.  ამას გარდა, შეიცვალა თანამშრომლის შეფასების მეთოდებიც, რომელიც მენეჯერისგან სწრაფ უკუკავშირს მოითხოვს ნაცვლად თანამშრომლის წელიწადში ერთხელ შეფასებისა.

სწრაფი ინოვაცია ბიზნეს სტრატეგიის ნაწილია. როგორც Bank of Montreal -ს ყოფილი ტრანსფორმაციის ოფიცერი, ლინ როჯერი ამბობდა, „სიჩქარე ბიზნესის ახალი ვალუტაა“ ამიტომ მოქნილობა აუცილებელი გახდა. ამ გამოწვევას ბიზნესმა  ასე უპასუხა:   IT გუნდებისგან ისწავლა Agile მეთოდოლოგია, რომელიც ორგანიზაციის მართვის ახალი მოდელის შესაქმნელად გამოყენა. Agile ორგანიზაციების ოპერაციები უფრო მეტად მომხმარებელზეა ორიენტირებული, თანამშრომლები ღებულობენ სწრაფ უკუკავშირს, ხოლო გადაწყვეტილებებს კონკრეტულ პროექტზე მომუშავე გუნდის წევრები იღებენ.

Agile გარემომ სწორედ ამიტომ გამოიწვია HR მენეჯემენტის  ძირეული ცვლელებებიც და Agile  HRM ის ძირითადი და ახალი მიმართულებები შემდეგია:

შეფასება

Agile ორგანიზაციები გრძელვადიანი სტრატეგიის განსაზღვრის ნაცვლად, ოპერაციებს პროექტების ჭრილში გეგმავენ. ამ პროექტებზე მომუშავე გუნდების შემადგენლობა კი მუდმივად ცვალებადია. ამიტომ, შეფასების ტრადიციული მოდელი, წელიწადში ერთხელ მენეჯერისგან შეფასება, სწრაფი და მრავალფეროვანი უკუკავშირის გაზიარებით ჩანაცვლდა. Agile ორგანიზაციებში  თანამშრომლები კონკრეტული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით, ლიდერისა და გუნდის წევრებისგან ხშირ უკუკავშირს იღებენ  კონკრეტული პროექტის მიხედვით, რაც   თანამშრომლებს  ცვლილებებთან ადაპტაციაში, პრობლემების სწრაფად იდენტიფიცირებასა და მათი გადაჭრის გზების მოძიებაში ეხმარება. მსგავს შეფასების მოდელზე გადავიდნენ ისეთი ორგანიზაციები, როგორიცაა Phizer, Cingna, P&G და სხვა. 

ქოუჩინგი

ტრადიციული მენეჯმენტის მიხედვით, მენეჯრის მოვალეობა თანამშრომლებისთვის სამუშაოს დელეგირება და მათი მუშაობის შედეგის შეფასება იყო. ტრადიციულად, მენეჯრები თანამშრომლებს სამუშაოს შესრულების ერთი სწორი გზისკენ მიუთითებდნენ. დღევანდელ Agile სამყაროში სამუშაოს შესრულების მიდგომების ცვლა მნიშვნელოვანია,  რაც მენეჯერებისგან მეტ მოქნილობას მოითხოვს. ამიტომაც, Agile სამყარო მენეჯრებს „უფროსობის“ ნაცვლად, „ქოუჩობისკენ“ უბიძგებს, რაც არა მუშაობის სტილის მითითებას, არამედ კონკრეტული მიზნების, მისიისა და მიდგომების გაზიარებას გულისხმობს.

 

გუნდები

ტრადიციული იერარქიული სტრუქტურის ნაცვლად, Agile მიდგომა თანამშრომლებს თვითორგანიზებულ და მრავალფუნქციურგუნდებად ჰყოფს. ტრადიციული HRM ინდივიდებზეა ორიენტირებული - მათ მიზნებზე, მათ სამუშაოს ხარისხსა და საჭიროებებზე. Agile კომპანიების მენეჯმენტი და ტალანტების მართვის სისტემა კი გუნდებზეა ორიენტირებული. გუნდები მიზნებისა და სამუშაოების მიხედვით “Scrum” მეთოდოლოგიის გამოყენებით იქნმნება.(ჩანართი: Scrum Agile მეთოდოლოგიაში ყველაზე გავრცელებული ტერმინია. ამ სიტყვის საწყისი კი რაგბიდან მოდის, სადაც მოთამაშეები ერთ გუნდად, მჭიდროდ დგებიან თამაშის გასაახლებლად). გუნდები თავად აანალიზებენ საკუთარ პროგრესს, შეაფასებენ პროცესში მიმდინარე დაბრკოლებებს და ერთად ფიქრობენ იმაზე, თუ როგორ გააუმჯობესონ საკუთარი სამუშაოს ხარსიხი და მიაღწიონ უკეთეს და უფრო სწრაფ შედეგებს.

კომპენსაცია

შეიცვალა ანაზღაურების სისტემაც. Agile მეთოდოლოგიასთან ანაზღაურების სისტემის მარტივი ადაპტაცია საცალო ბიზნესმა აღმოაჩინა. კვლევები ადასტურებს, რომ საბონუსე ანაზღაურება ყველაზე კარგი მოტივატორი მაშინაა, როდესაც ის თანამშრომლის წარმატებულ ქცევას სწრაფადვე მოჰყვება. სწრაფად ცვლად ბიზნეს გარემოში კი თანამშრომლების მოტივაციის შესანარჩუნებლად, ყოველწლიურ  დამსახურებაზე ორიენტირებული  ზრდის ტრადიციული პრაქტიკა ნაკლებად ეფექტურია. ამიტომ Agile ორგანიზაციები სწრაფ ჯილდოს სწრაფი უკუკავშირის გამყარების საუკეთესო საშუალებად მიიჩნევენ.

შერჩევა

GE-ის ციფრულმა დივიზიამ 2015 წელს დაქირავების ახალი პრაქტიკა შექმნა, რომლის მიხედვითაც გუნდები აქტიურად ერთვებიან ვაკანსიის მოთხოვნების განსაზღვრაში, შერჩევის მენეჯერი კი იმ გუნდთან ერთად მუშაობს, რომელსაც მოცემულ მომენტში ყველაზე მეტად აქვს თანამშრომლის სწრაფად შერჩევის აუცილებლობა. ეს მიდგომა დღეს, თითქმის ყველა Agile ორგანიზაციაში წარმატებით მუშაობს. ამასთან, აღსანიშნავია ისიც, რომ Agile გუნდებისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია კანდიდატის ცოდნა. ისინი უფრო დიდ აქცენტს კანდიდატების ისეთ უნარებზე აკეთებენ, როგორიცაა ახალი ინფორმაციის ათვისებისა და წავლის უნარი, თვითორგანიზებულობა, ცვლილებების მიმღებლობა და სხვ.

სწავლება და განვითარება

ცვალებად ბიზნეს გარემოსთან ადაპტაციის საჭიროებიდან გამომდინარე, დადგა სწავლებისა და განვითარების სისტემების შეცვლის საჭიროებაც.  Agile გარემო თანამშრომლების საჭიროებების სწორად მიგნებას, ინდივიდუალური კარიერული განვითარების სქემის განსაზღვრასა და  შესაბამისი სასწავლო მოდულების მიწოდებას გულისხმობს.  ახალი სწავლების პრაქტიკას ონლაინ სწავლების მოდულები ადასტურებს, რომლის პოპულარობა (და საჭიროებაც) მზარდია და რომელიც  ეფექტურად იყენებს მეგა-მონაცემების ანალიზსს   ინდივიდუალური თანამშრომლისთვის განვითარების საჭიროებისა და სწორი კარიერული სვლის დაგეგმვის მიზნით. ეგრედწოდებული „ინდივიდის საჭიროებაზე მორგებული სწავლება“, სწორედ  Agile მიდგომის შედეგია.

 

HR მართვის  ცვლილება განგრძობითი პროცესია, რაც იმას ნიშნავს, რომ დინამიური ცვლილებები ბიზნესში, კიდევ უფრო მეტ სტრესს და ცვლილებებს შექმნის ადამიანების მართვაში. სამუშაო სისტემის ძირითადი კომპონენტები იცვლება და შეიძლება ვთქვათ, რომ სიტემა ირღვევა და უფრო მეტად ინდივიდის საჭიროებებზე მოქნილი ხდება. როგორც Agile მეთოლოგიის მიმდევრები ამბობენ, მოქნილობა გარკვეულწილად ცვლის გუნდის დინამიკას და ეს კი პოზიტიურ გავლენას ახდენს ტალანტების მოტივაციასა და ჩართულობაზე

 

 

სათაური
გამოქვეყნების დრო
GEN Z
16.07.2021
დისტანციურად მუშაობის გამოწვევები
09.07.2021
ჰიბრიდული სამუშაო გარემოს გამოწვევები - #futurehrm
28.06.2021
ჰიბრიდული მუშაობის განრიგი
24.06.2021
ანაზღაურების 'ინფლაცია' - #futurehrm
23.06.2021
დაქირავება უნარების მიხედვით
21.06.2021
'ქაუნთეროფერი'
18.06.2021
რჩევები სამუშაოს მაძიებლებისთვის
14.06.2021
უინტერესო სამუშაოები
09.06.2021
Zoom გადაღლის მართვა
07.06.2021
ორშაბათის შიშის დაძლევის მეთოდი: კვირა ღამის ტესტი
31.05.2021
ლიდერობა მენეჯმენტის ნაცვლად
23.05.2021
სტრესი და მისი მართვის წესები
19.05.2021
შედეგებზე ორიენტირებული კულტურა
17.05.2021
დისტანციური შერჩევის პროცესი
14.05.2021
ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება ჰიბრიდულ სამუშაო გარემოში
12.05.2021
სიკეთის გავლენა თანამშრომლობაზე
10.05.2021
ეფექტური თანამშრომლობა დისტანციურად
07.05.2021
მენეჯერის ახალი როლი პოსტკოვიდურ სამყაროში
03.05.2021
შედეგები სტრესის გარეშე
28.04.2021
PwC ის მოქნილი სამუშაო კულტურა
22.04.2021
ვინ არის „მასლოუს პირამიდის“ ავტორი?
19.04.2021
ფსიქოლოგიური ტესტი და საეჭვო საქციელი
16.04.2021
ჭირვეულის მორჯულება
14.04.2021
დასვენების დღეების ისტორია
11.04.2021
დრო საკუთარი თავისთვის
07.04.2021
ბევრ მუშაობას ჭკვიანურად მუშაობა ჯობია
05.04.2021
CV-ის ისტორია
02.04.2021
ორად გაყოფილი ოფისი
31.03.2021
კულტურა, რომელიც ქმნის მოტივაციას
29.03.2021
გადაწყვეტილების მიღების ქიმია
22.03.2021
დაწინაურების პრერეკვიზიტი
17.03.2021
არასწორი რჩევები კარიერაზე
15.03.2021
დელეგირების ადამიანური სირთულეები
11.03.2021
განტვირთვა ციფრულ სამუშაო სივრცეში
09.03.2021
შერჩევის მეთოდების ტრანსფორმაცია
05.03.2021
როგორ და როდის უნდა დავბრუნდეთ ოფისში?
04.03.2021
მადლობის თქმის ძალა
01.03.2021
დღის რუტინა პანდემიის პერიოდში
25.02.2021
ახალი რეალობის ახალი ლიდერობა
22.02.2021
მიკრო დაგეგმვა ბუნდოვანი მომავლის დასაგეგმად
16.02.2021
ორშაბათის რუტინა
14.02.2021
როდის არის საჭირო პირისპირ კომუნიკაცია ?
10.02.2021
'ბუმერანგი' თანამშრომელი
08.02.2021
რას ნიშნავს მოსაუბრის მოსმენა
01.02.2021
Agile - სათხილამურო კურორტზე დაწყებული ტრანსფორმაცია
29.01.2021
როგორ შეცვალა ლოკდაუნმა ყოველდღიური რუტინა
27.01.2021
Wikipedia-ს შექმნის ისტორია
24.01.2021
არის თუ არა ფული მოტივატორი?
22.01.2021
სახლში შექმნილი კაპიტალიზმი
19.01.2021
თანამშრომლების შეფასების სავარაუდო მოდელი ახალ რეალობაში
17.01.2021
კომპანია, რომელსაც კანდიდატის CV არ აინტერესებს
27.12.2020
6 საათიანი სამუშაო დღის უპირატესობა
24.12.2020
თანამედროვე სამყაროს 20 წესი სასურველი მიზნის მისაღწევად
22.12.2020
იმესიჯე ნაკლები
20.12.2020
HRM სფეროს კვლევა (2020 წლის დეკემბრის შედეგები)
18.12.2020
კომუნიკაციის ეფექტური სიჩუმე
14.12.2020
Upwork-ის პირველი ქალი აღმასრულებელი ხელმძღვანელი დისტანციური მუშაობის სათავეში
11.12.2020
6 უნარი, რომელიც პოსტ პანდემიის პერიოდში დასჭირდებათ დასაქმებულებს
08.12.2020
Digital HRM-ის 9 ყველაზე გავრცელებული ტერმინი
07.12.2020
Netflix-ის დნმ გამორჩეული შედეგებისთვის
03.12.2020
ტოპ თანამშრომელი vs ტოქსიკური თანამშრომელი
01.12.2020
სახლიდან მუშაობის რჩევები Microsoft-ის აღმასრულებელი დირექტორისგან, სატია ნადელასგან
30.11.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა (2020 წლის სექტებრისა და ოქტრომბრის მონაცემები)
26.11.2020
ოჯახური ფოტოები სამუშაო მაგიდაზე
24.11.2020
Google-ის ახალი მეთოდი: 'კვირა შეხვედრების გარეშე'
22.11.2020
HBR - კვლევა: როგორ შეუძლიათ ვირტუალურ გუნდებს ცოდნის უკეთ გაზიარება?
20.11.2020
მასკი და ჯობსი - გუნდურად მუშაობის მომხრეები
18.11.2020
დისტანციურად მუშაობის მასტერკლასი Siemens-ისგან
16.11.2020
პროდუქტიულობა Covid-19-ის პანდემიის პირობებში
12.11.2020
სამუშაო კულტურა დისტანციურად მუშაობის პირობებში
11.11.2020
Soft Skill-ების შეფასება ვირტუალური გასაუბრების პირობებში
09.11.2020
ოთხფეხა მეგობრები სამუშაო სივრცეში
05.11.2020
დისტანციური Team Building
04.11.2020
Covid-19-ის გავლენა პირად და პროფესიულ ცხოვრებას შორის ბალანსზე
02.11.2020
მოთმინების უნარი ეფექტური მართვისათვის
30.10.2020
ბრაზის დაძლევა იმედგაცრუების დროს
29.10.2020
პირბადით კომუნიკაცია
26.10.2020
სტივ ჯობსის გამონათქვამები ლიდერებისთვის
23.10.2020
ვირტუალური შეხვედრების მართვა
21.10.2020
რისკიანი გადაწყვეტილებები
19.10.2020
6 კითხვა, რომელიც კომპანიებმა მენეჯერულ პოზიციაზე თანამშრომლის დაწინაურებისას უნდა დასვან
16.10.2020
სტივ ჯობსი - თანამშრომლების მოტივირებისა და შთაგონების მეთოდები
14.10.2020
მუდმივი განვითარება წარმატებული ლიდერობისთვის
12.10.2020
HBR: 3 მეთოდი გუნდის მოტივაციის გასაუმჯობესებლად
07.10.2020
HBR: რატომ ვაკრიტიკებთ HRM-ს?
05.10.2020
HBR: დიტანციური მართვის გამოწვევები
02.10.2020
პატარ-პატარა შესვენებების მნიშვნელობა მუშაობის დროს
30.09.2020
როგორ აწარმოებს Victorinox დღეში 45,000 ჯიბის დანას?
28.09.2020
Covid-19-ის გავლენა სამუშაოს მოქნილობაზე
23.09.2020
13 ნიშანი, რომლითაც თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლის სურვილის ამოცნობაა შესაძლებელი
21.09.2020
HBR: შექმენი შენი 'მომავალი მე'
18.09.2020
სამუშაო აღწერაში 'დაფარული' მოთხოვნები
16.09.2020
შვებულება პანდემიის პირობებში
14.09.2020
6 კითხვა სტრატეგიულად ფიქრის უნარის გამომუშავებისათვის
12.08.2020
HBR: მენეჯერის ფუნქცია-მოვალეობების ტრანსფორმაციები
10.08.2020
ცივი შხაპი ადამიანის პროდუქტიულობას ზრდის
07.08.2020
ეგო ეფექტური მართვის მტერია
05.08.2020
მომავალზე ორიენტირებული უკუკავშირი
03.08.2020
ბილ გეითსის 5 რჩევა საქმის წარმატებული დელეგირებისათვის
31.07.2020
რა განაპირობებს მენეჯერის კარიერულ განვითარებას?
29.07.2020
თუ გინდა იყო უფრო პროდუქტიული, აკეთე ნაკლები
27.07.2020
MOOC-ის შექმნის ისტორია
24.07.2020
HBR: სამხედრო გამოცდილება კრიზისის მენეჯმენტისთვის
22.07.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა
20.07.2020
როგორ ვიპოვოთ საოცნებო სამსახური კრიზისის დროს?
17.07.2020
2020 წლის ივნისის თვის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
10.07.2020
შეხვედრების დროის ეფექტურად მართვის მეთოდები
08.07.2020
'ბენჟამენ ფრანკლინის ეფექტი'
06.07.2020
როგორ განვუვითაროთ ბავშვებს კრიტიკული აზროვნების უნარი?
03.07.2020
Covid-19-ის შესაძლო გავლენა ადამიანური რესურსების მართვაზე
01.07.2020
კვლევა: როგორ იმოქმედა Covid -19-მა ჩვენს სამუშაო განწყობასა და მოტივაციაზე
30.06.2020
დისტანციურად მომუშავე თანამშრომლებს დაწინაურების ნაკლები შანსი აქვთ
24.06.2020
მილენიალი თანამშრომლების კომუნიკაციის 3 თავისებურება
22.06.2020
HBR: სიცილის მნიშვნელობა დისტანციურად მუშაობის დროს
19.06.2020
ტრადიციული მენეჯერული მიდგომა VS თანამედროვე მენეჯერული მიდგომა
17.06.2020
'მოგვიყევით თქვენს შესახებ'
15.06.2020
ადამიანები უკეთესად სწავლობენ მაშინ, როდესაც ნაკლებს სწავლობენ
08.06.2020
Linkedin: პოზიციის ხშირი ცვლა თანამშრომლის შენარჩუნებას უწყობს ხელს
05.06.2020
ჯეფ ბეზოსის 10 რჩევა სინანულის გარეშე ცხოვრებისათვის
03.06.2020
HBR: პოზიტიური სამუშაო კულტურის დადებითი მხარეები
01.06.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა - კითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ კომპანიის 10 წლიანი მიზნების დასახვამდე
29.05.2020
HBR: როგორ დავამარცხოთ პროკრასტინაცია
27.05.2020
როცა სხვები გიყურებენ
25.05.2020
თანამედროვე ტექნოლოგიების წინაპრები
22.05.2020
HBR: როგორ გავხადოთ დისტანციური კომუნიკაცია უფრო ეფექტიანი?
20.05.2020
Google-ს და Apple-ს სამუშაო კულტურა
18.05.2020
მენეჯერის 4 კომპეტენცია, რომელსაც გაუმჯობესება სჭირდება
14.05.2020
გაკვეთილი ბიზნესს მსოფლიო ლიდერებისგან
13.05.2020
HBR: როგორ შევამციროთ კომპანიის თანამშრომლების სტრესი?
11.05.2020
Stay Interview
08.05.2020
რჩევა მილენიალებს: როგორ უნდა მართოთ მენეჯერი?
06.05.2020
რატომ არის დამღლელი „ზუმშეხვედრები“?
04.05.2020
რა დროს უთმობენ კომპანიის CEO-ები სამუშაოს?
01.05.2020
დროის მართვის მეთოდები ჯეფ ბეზოსისგან
29.04.2020
ბილ გეითსი: რჩევა სტუდენტებს
27.04.2020
მოსმენის უნარი
24.04.2020
თვისებები, რომლებიც კარგ მენეჯერს ახასიათებს
21.04.2020
რატომ ხდებიან 'B სტუდენტები' კარგი მენეჯერები
17.04.2020
HBR: განვითარება დღევანდელ პერიოდში
15.04.2020
როგორ გავხადოთ სახლში მუშაობა უფრო პროდუქტიული?
10.04.2020
დენ ფრაისი - კრიზისის მართვის განსხვავებული მიდგომა
06.04.2020
სახლიდან მუშაობის დადებითი მხარეები
01.04.2020
თანამშრომლების 8%ით შემცირება Zappos-ში
30.03.2020
HBR: 'მონდომებული' თუ 'თანდაყოლილი ნიჭის' მქონე კანდიდატი?
27.03.2020
ვირტუალური შესვენება კოლეგებთან ერთად
25.03.2020
გაიხსენე კოპმლიმენტი
23.03.2020
რატომ არ მოსწონდა სტივ ჯობსს სახლიდან მუშაობა?
20.03.2020
შერჩევის ინტერვიუ სოციალური დისტანცირების პერიოდში
18.03.2020
ნიუტონიც სახლიდან სწავლობდა
16.03.2020
CV ს რა ფორმატს გვირჩევს მსოფლიოს # 1 ბიზნეს გამოცემა
13.03.2020
დისტანციურად მუშაობის დადებითი მხარეები
11.03.2020
რატომ არ უნდა ვცდილობდეთ სამსახურში ბედნიერების მოპოვებას?
09.03.2020
Ford-ის ოთხფეხა კოლეგა
06.03.2020
რა არის თქვენი სახელფასო მოლოდინი?
04.03.2020
სამსახურში წაძინება ადამიანის მუშაობის ხარისხს ზრდის
28.02.2020
უნარები და გამოცდილება არ არის საკმარისი ახალი პროფესიის შერჩევისას
26.02.2020
რეკრუტინგში მენეჯერი შეუცვლელია
24.02.2020
ინსორსელი მილენიალები
21.02.2020
არასამუშაო საათებში მუშაობა საზიანოა, როგორც თანამშრომლისთვის, ისე კომპანიისთვის
19.02.2020
ორშაბათის რჩევა - დაიწყეთ სამუშაო დღე პოეზიის კითხვით
16.02.2020
როგორ მოვამზადოთ ბავშვები მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციისათვის?
14.02.2020
Google: 6 რამ წარმატებული მენეჯერობისათვის
09.02.2020
წარმატებული მენეჯერის სამი ნიშანი
06.02.2020
Everything is personal in business
05.02.2020
უკვე 2020 წელია და რატომ ვიყენებთ ისევ PowerPoint-ს?
02.02.2020
შეარჩიეთ ლიდერები იმის მიხედვით, რისი კეთება შეუძლიათ და არა რა გააკეთეს
31.01.2020
რატომ არ მოსწონთ სხვებს, როდესაც უკეთესობისკენ იცვლები?
29.01.2020
რას ნიშნავს Growth Mindset სინამდვილეში?
26.01.2020
იცხოვრე ყოველი დღე ისე, თითქოს ეს შენი სიცოცხლის ბოლო დღეა, ერთ დღესაც მართალი აღმოჩნდები
23.01.2020
რომელი პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევებია ყველაზე მოთხოვნადი 2020-ში?
22.01.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა, რომელიც მან თანამშრომელს მარცხის შემდგომ მისცა
19.01.2020
როგორ ინარჩუნებს სწრაფის კვების კომპანია თანამშრომელთა გადინების აბსურდულად დაბალ მაჩვენებელს?
16.01.2020
რომელი უნარ-ჩვევები ჩავწეროთ რეზიუმეში?
14.01.2020
საიდუმლო სანტას ისტორია
12.01.2020
სატია ნადელა - 3 თვისება, რომელიც ყველა ლიდერს უნდა ახასიათებდეს
25.12.2019
17 წარმატებული კომპანიის დამფუძნებლი, რომლებმაც ბიზნესი 35 წლის ასაკის შემდეგ წამოიწყეს
22.12.2019
დღის შუქი ოფისში - დასაქმებულთა არჩევანი
19.12.2019
მართვის სტილი, რომელმაც ჯეფ ბეზოსი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ადამიანად აქცია
17.12.2019
კანდიდატის გამოცდილება - რეკრუტინგის სტრატეგია ტალანტების მოსაზიდად
16.12.2019
5 რჩევა, რომელიც 'ორგანიზაციული რიტმის' სწორად აწყობაში დაგეხმარებათ
11.12.2019
გატესტეთ პრეზენტაცია არაფორმალურ გარემოში
09.12.2019
აშშ-ს შეიარაღებული ძალები ადამიანური რესურსის მართვის მოდელს ცვლის
06.12.2019
10 პროფესია, რომელიც 10 წლის წინ არ არსებობდა
04.12.2019
ნუ იფიქრებთ ჩარჩოებს მიღმა, ეძებეთ ახალი ჩარჩო
03.12.2019
ალბერტ აინშტაინის 10 გამონათქვამი
28.11.2019
სტარტაპი, სადაც მოხვედრა უფრო რთულია, ვიდრე ჰარვარდში
27.11.2019
რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯერის მხარდაჭერას დასაქმებულისათვის?
25.11.2019
14 ქცევა რომლითაც მილენიალები მშობლებისგან განსხვავდებიან
22.11.2019
Growth Mindset- Microsoft-ის ახალი მართვის მოდელი ლიდერებისათვის
20.11.2019
თუ არ სწავლობთ, არ ხართ პასუხისმგებლიანი
18.11.2019
ჯეფ ბეზოსმა Amazon-ში PowerPoint პრეზენტაციები აკრძალა
15.11.2019
არის თუ არა სიცილი სამუშაო გარემოში პროდუქტიულობისა და კრეატიულობის საწინდარი?
13.11.2019
ROWE
08.11.2019
როგორ ახერხებს Google საუკეთესო ლიდერების იდენთიფიცირებას?
03.11.2019
რატომ გახდა HRM მარკეტინგული?
02.11.2017
რა ენაზე უნდა იყოს CV?
12.10.2017
“ახალ გამოწვევებს ვეძებ”
02.10.2017
"ერთ კომპანიაში დამიბარეს გასაუბრებაზე"
25.08.2017
როცა პროფესიის შეცვლა გვინდა
16.06.2017
ინსორსის 2016 წლის პროექტების სტატისტიკა
22.12.2016
ალდაგის სოციალური რეკრუტინგი
19.12.2016
მე რომ რეკრუტერი ვიყო
12.12.2016
თუ გინდა, რომ განვითარდე
05.12.2016
რა შეიძლება ვისწავლოთ უმუშევრობისგან?
28.11.2016
ფინკა ბანკი - ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე მიდგომები - სისტემები და ინოვაციები
05.08.2016
JTI - ხალხის მართვის 230 წლიანი ისტორია
06.06.2016
10 ყველაზე საინტერესო და კრეატიული სამუშაო ოფისი
17.04.2016
საუკეთესო ოფისი მსოფლიოში
05.01.2016
ინტელის ინტერვიუს შეკითხვები
23.12.2015
როგორ გადაახალისა Netflix-მა ადამიანური რესურსები
22.12.2015
კომპანიები გამორჩეული ბენეფიტებით
17.12.2015
ბალანსი „ჩვენ“-სა და „მე“-ს შორის: საუკეთესო სამუშაო სივრცე მარტოობასაც გულისხმობს
16.12.2015
ამაზონის ინტერვიუს შეკითხვები
14.12.2015
14 საუკეთესო რეკრუტმენტ ვიდეო
30.11.2015
რა არის პირველი ინტერვიუ?
18.11.2015
საუბარი რეკრუტერთან - “მე შევესაბამები თქვენს მოთხოვნებს”
09.11.2015
რეკრუტინგის 10 ყველაზე ინოვაციური კამპანია
09.11.2015
სოციალური ქსელის რეკრუტინგის აპლიკაციები
05.11.2015
დელოიტის ინოვაციური რეკრუტინგი სოციალური მედიის საშუალებით
29.10.2015
ჩაანაცვლებს თუ არა CV ს ვიზიუმე?
28.10.2015
რა არის თქვენთვის მისაღები ხელფასი?
26.10.2015
შეგიძლიათ თუ არა სტრესულ გარემოში მუშაობა?
21.10.2015
რა უნდა იცოდეს CEO-მ ადამიანური რესურსის მართვაში
19.10.2015
აბრაამის ბრალია
12.10.2015
CV და 6 წამი
09.10.2015
ახალი თანამშრომლის სირთულეები
05.10.2015
Don’t worry, be happy!
02.10.2015
"ერთი წელია ვეძებთ"
25.09.2015
რატომ წამოხვედით სამსახურიდან?
23.09.2015
„დამიწერე სტრატეგია“
18.09.2015
რატომ არის თანამშრომლის შეფასება რთული?
15.09.2015